ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Java2022

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate

Advanced Java Programming2022

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate

PUBLIC ECONOMICS

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Shaimon Joseph

Molecular spectroscopy

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jyothish Kuthanapillil

American Literatures II SEM PG 2021

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Nibu Thomson

Postmodernism and Beyond II SEM PG 2021

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Nibu Thomson

Modernity and Modernisms II SEM PG 2021

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Nibu Thomson

Thinking Theory II SEM PG 2021

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Nibu Thomson

Human Resource Management copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lissy Paul

Quantitative Techniques

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Harsha Haridas

Management Optimisation Techniques

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Harsha Haridas

International Business

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prasad Gopi

sample

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sherin Mathew G.

MCACT 305 Python Programming for Data Science

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sherin Mathew G.

HN010201 , HISTORY OF HINDI LITERATURE - II

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jeena Mary Jose

TR020201 WORLD TOURISM GEOGRAPHY

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sabitha P.S.

ST500202 STOCHASTIC PROCESSES

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Linto Joseph

[EN010103] -Literatures of the English Revolution/ Enlightenment

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Nibu Thomson

CC14 Innovation and Change Management

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Chinchu Louis

ADIVASI DISCOURSE

വര്‍ഗ്ഗം: Post Graduate
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: G Sugida G