ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

EC3CRT03-MICROECONOMIC ANALYSIS- II

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Shaimon Joseph

Micro Economic Analysis II

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses

An Introduction to Sociology (2020-23)

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRINCE SAMUEL JOSEPH

Phycology and Bryology

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shibin Mohanan

AE2VOT03 BASICS OF POWER ELECTRONICS

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Tony C Thomas

Literature and/as Identity (III SEM)

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Nibu Thomson

Literature and/as Identity

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Nibu Thomson

CO5OP02 Capital Market and Investment Management

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Annmaria George

Shipping and Ocean Freight Logistics Management

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ambily V.R

COMPUTER NETWORKS 2021

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Rajan

Income Tax Assessment and Procedure

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ninu Jose

Enterprise Resource planning

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sisiramol Saju

Corporate Accounting

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Swapna Shaji

Entrepreneurship Development

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Soumya T.K

Business regulatory framework

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rakhy Rajan

RETAIL MANAGEMENT

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Swathy K.S.

E-Commerce

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bincy Francis

Office management and Administration 3KM

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelakshmi Mohanachandran

Cost Accounting

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Priya Dev

E -COMMERCE

വര്‍ഗ്ഗം: Under Graduate Courses
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Diya Baby